PSYCHOLOGISCHE EN PSYCHIARTISCHE HULP 

 

Behandelingen fase

Wij zijn een GGZ-zorginstelling we bieden behandelingen in de Basis-GGZ en de Specialistische -GGZ. Wij behandelen trauma, angsten, depressie, persoonlijkheidsstoornis en somatoforme klachten. Wilt u bij onze zorginstelling behandeld worden? Bekijk de volgende stappen en lees gerust onze site door.

Traject basis GGZ

1Verwijsbrief

"

2Pre-intake screening (telefonisch)

"

3Indicatie B-GGZ

"

4Intake gesprek met de psycholoog (op locatie)

"

5Psychologische onderzoek (op locatie)

"

6Adviesgesprek

"

7Start van de behandeling (kan ook online)

Traject SGGZ

1Verwijsbrief

"

2Pre-intake screening (telefonisch)

"

3Indicatie S-GGZ

"

4Intake gesprek met de psycholoog (op locatie)

"

5Psychiatrische onderzoek (op locatie)

"

6Adviesgesprek

"

7Start van de behandeling (kan ook online)

Aanmelding/Intake

We gaan alleen over tot behandeling als u een geldige verwijzing heeft. Deze dient in ons bezit te zijn voordat we kunnen overgaan tot een telefonische voorscreening. GGZ voor elkaar is verplicht om controle uit te voeren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Het is daarom uiterst belangrijk dat u uw identiteitsbewijs mee bij het eerste gesprek meeneemt en het ook aan de secretariaat personeel laat zien. Zij zullen uw gegevens in patiëntgegevens voegen.
Grotendeels behandelingen bij GGZ voor elkaar worden vanuit de generalistische basis-GGZ vergoed. Daar hoef je dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden voor te hebben. Een behandeling wordt vergoed als uw klacht voldoet aan de criteria van een vergoedbare diagnose. Zowel de huisarts als de psycholoog bekijkt of er sprake is van een DSM-5 diagnose (het handboek voor psychische stoornissen). De behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet aan de patiënt worden gecommuniceerd. (kijk exclusiecriteria: https://ggzvoorelkaar.nl/exclusiecriteria/)

Intake/Behandeling

Iedere behandeling start met een intake en diagnostiekfase. Hierin wordt samen met u vastgesteld wat er precies aan de hand is. Binnen de intake en diagnostiekfase wordt u door verschillende disciplines gezien waaronder de regiebehandelaar, alvorens u een vaste behandelaar krijgt toegewezen. Na afronding van de intake en diagnostiekfase wordt het behandelplan met u besproken.

Wij streven naar duidelijkheid in uw behandeling, zodat u weet waar u aan toe bent. Om deze reden maken we voorafgaand aan de behandeling een inschatting van de behandelduur en de behandel- methode. We stellen daar de behandeldoelen op af en streven er naar binnen de gestelde termijn uw behandeling af te ronden.

We doen daarbij een beroep op uw eigen actieve inzet tijdens de behandeling om gezamenlijk tot een goed herstel te komen en ervoor te zorgen dat het resultaat van uw behandeling blijvend is. Uw behandelaar geeft daarover advies, waarbij verwacht wordt dat u dit opvolgt. U dient zoveel mogelijk en naar beste weten uw behandelaar te informeren over belangrijke informatie welke nodig is voor de behandeling. De gevolgen van een behandeling en de eventuele risico’s worden te allen tijde met u gedeeld. Het kan voorkomen dat u niet eens bent met de door GGZ voor elkaar vastgestelde diagnose. In dit geval kunt u een ‘second opinion’ aanvragen voor een onafhankelijke beoordeling over de door GGZ voor elkaar gestelde diagnose door een andere deskundige partij. Bij GGZ voor elkaar heeft eenieder het recht op gelijke behandeling. De behandelaar van GGZ stelt samen met u en de regiebehandelaar een behandelplan op. Wanneer u het behandelplan ondertekent, wordt de behandeling volgens het behandelplan uitgevoerd. Het behandelplan kan in overleg aangepast worden. U kunt te allen tijde de behandeling stoppen. GGZ voor elkaar kan de overeenkomst alleen opzeggen als er sprake is van bijzondere reden.

Regiebehandelaar

In de GGZ is het verplicht dat het behandelplan samen met de regiebehandelaar wordt opgesteld. De regiebehandelaar is een specialist, die eindverantwoordelijk is voor de behandeling conform de richtlijnen. Tijdens de intake- en diagnostiekfase maakt u tevens kennis met uw regiebehandelaar. Uw regiebehandelaar is tevens het aanspreekpunt tijdens uw behandeling tenzij dit anders met u wordt afgesproken.

Kwaliteit

De kwaliteit van onze behandelingen wordt op verschillende manieren up-to-date gehouden. De psychologen hebben gezamenlijke intervisies, supervisies en patiënt-overleggen. Onze psychologen dienen zich aan de regels en wetten van de GGZ voor elkaar te houden. GGZ voor elkaar werkt met vastgestelde zorgpaden, die gebaseerd zijn op behandelprogramma’s. Wij vinden het belangrijk om uw voortgang goed te meten. Daarom meten wij regelmatig het effect van uw behandeling met een digitale vragenlijst (ROM). De resultaten van deze vragenlijsten worden met u besproken en anoniem gebruikt voor verder onderzoek waarmee de kwaliteit van onze behandelingen verder verbeterd kan worden. U kunt ook zelf naar deze resultaatmetingen vragen.

GGZ voor elkaar meet ook de patiëntervaring en tevredenheid. Wij zijn benieuwd naar uw mening en vragen u daarom het patiënt ervaring en tevredenheidsonderzoek, dat u aan het einde van uw behandeling ontvangt, in te vullen en uw ervaringen ook kenbaar te maken op www.zorgkaartnederland.nl.

Privacy

GGZ voor elkaar gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. GGZ deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is en patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Die bevindt zich bij de behandelingsovereenkomst en dient ondertekent te worden bij de eerste afspraak. We bewaren patiëntengegevens niet langer dan nodig op basis van het opslagdoel van de gegevens. Met alle mogelijke maatregelen en middelen houden we patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. We informeren patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. GGZ voor elkaar informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens en informeert haar patiënten indien er bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verricht worden.