Klachtenregeling

Inleiding

De medewerkers van GGZ voor elkaar doen hun uiterste best om je goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan je opmerking(en) en/of klacht(en) wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat GGZ voor elkaar het belangrijk vindt, dat je geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

Hieronder lees je wat je kunt doen met je klacht of opmerking.

Voorleggen aan je zorgverlener

Wanneer je niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. GGZ voor elkaar stelt voor, dat je in zo’n situatie contact opneemt met je behandelaar om dit te bespreken, zodat je in de gelegenheid bent om gehoord te worden. 

De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Als je er samen met je behandelaar niet uitkomt, dan heb je de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de regiebehandelaar, of zorgcoördinator. Wanneer je een klacht indient, dan wordt door de regiebehandelaar, of zorgcoördinator ernaar gestreefd om zo snel als mogelijk en maximaal binnen zes weken tot een oplossing te komen.

Klachtenfunctionaris

Als je er samen met je behandelaar en regiebehandelaar, of zorgcoördinator niet uitkomt, dan heb je de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met jou en je zorgverlener kan werken aan een oplossing. Ook bij de inschakeling van een klachtenfunctionaris, wordt ernaar gestreefd om binnen zes weken tot een oplossing te komen.
Indien je contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kunt je dit in een gesprek aanvragen bij de directie van GGZ voor elkaar (klachten@ggzvoorelkaar.nl).

Geschillencommissie

Indien je er samen met de klachtenfunctionaris en je zorgverlener niet uitkomt, kunt je contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

GGZ voor elkaar heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Geschillencommissie GGZ te Den Haag (www.degeschillencommissiezorg.nl). De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kun je vinden op de website Geschillencommissie EZA – Geschillencommissie EZa (geschillencommissie-eza.nl). Tevens staat hier informatie over hoe je een geschil kunt indienen.

Tot slot

Houdt tot slot nog rekening met de volgende punten:

  • GGZ voor elkaar vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de geleverde zorg. Wanneer je open bent over je ervaringen, help je jouw behandelaar om dit doel te realiseren.
  • Het samen met een klachtenfunctionaris werken aan het oplossen van je klacht, zorgt er niet voor dat je recht tot het indienen van een geschil vervalt.
  • Mocht je een geschil indienen, dan moet je rekening te houden met een termijn van zes maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. Je wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in je medisch dossier.

Mocht u inzage tot uw dossier willen krijgen, vul dan het formulier in en stuur die op naar secretariaat@ggzvoorelkaar.nl.
Zie de bijlage: “Machtiging tot inzage en/of verkrijgen van behandelgegevens”

Klacht indienen