PSYCHOLOGIczna i psychiatryczna Pomoc

 

Fazy leczenia

Jesteśmy praktyką zdrowia psychicznego, którą prowadzimy w zarówno w podstawowej opiece psychiatrycznej (B-GGZ) jak i specjalistycznej opiece psychiatrycznej (S-GGZ). Leczymy traumy, lęk, depresję, zaburzenia osobowości i dolegliwości somatoform. Chciałbyś być leczonym w naszej klinice? Zapoznaj się z kolejnymi krokami i informacjami na tej stronie.

Trajekt basis GGZ

1Skierowanie lekarza rodzinnego

"

2Pre-rozmowa wstepna screening (telefonicznie)

"

3Wskazanie na B-GGZ

"

4Rozmowa wstepna z psychologiem (na lokacji)

"

5Psychologiczne badanie (na lokacji)

"

6Konsultacja

"

7Rozpoczęcie leczenia (można również wykonać online)

Trajekt Specjalistyczny GGZ

1Skierowanie lekarza rodzinnego

"

2Pre-rozmowa wstepna screening (telefonicznie)

"

3Wskazanie na S-GGZ

"

4Rozmowa wstepna z psychologiem (na lokacji)

"

5Psychiatryczne badanie (na lokacji)

"

6Konsultacja

"

7Rozpoczęcie leczenia (można również wykonać online)

Rejestracja/Rozmowa-wstępna

Rejestracja i ewentualne leczenie jest możliwe tylko po przesłaniu skierowania od lekarza. GGZ voor elkaar ma w obowiązku sprawdzenie poprawności podanych przez Ciebie danych: dane ubezpieczenia zdrowotnego, numeru BSN oraz potwierdzenia Twojej tożsamości na podstawie dokumentu (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy). Dlatego niezwykle ważne jest, aby na pierwsze spotkanie przynieść ze sobą dokument tożsamości i okazać go personelowi sekretariatu.

Leczenie w GGZ voor elkaar w zależności od rodzaju ubezpieczenia jest w 100 lub mniej procentach refundowane z ogólnego podstawowego pakietu ubezpieczenia zdrowotnego. Koszty leczenia są zwracane, jeśli spełniają kryteria rozpoznania podlegającego zwrotowi kosztów. Zarówno lekarz rodzinny, jak i psycholog sprawdzają, czy symptomy i dolegliwości spełniają kryteria według DSM-5. Podczas rejestracji i wstępnej rozmowy, specjaliści oceniają i kwalifikują (lub nie) do leczenia w podstawowym B-GGZ lub specjalistycznym S-GGZ. Leczenie nie jest możliwe, gdy symptomy nie spełniają kryteriów DSM-5 oraz gdy dotyczy sytuacji naglej, kryzysowej lub uzależnień. Nasza placowka nie zajmuje się problemami z uzależnieniem oraz kryzysem. (patrz kryteria wyłączenia: https://ggzvoorelkaar.nl/pl/kryteria-wylaczenia/)   

Rozmowa-wstępna/leczenie

Każde leczenie w naszej placówce rozpoczyna się od rozmowy wstępnej i fazy diagnostycznej. Wspólnie z Tobą ustalamy, co dokładnie się dzieje. Na etapie rozmowy wstępnej i  diagnozy, spotkania odbywają się z różnymi specjalistami (psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, diagnosta). Ma to na celu dokładne zorientowanie się w problematyce i dobranie odpowiedniej metody leczenia. Po zakończeniu fazy rozmowy wstępnej i diagnozy, zostanie z Tobą dokładnie omówiony plan i warunki leczenia.

Proces leczenia musi być dla Ciebie zrozumiały. Dlatego przed leczeniem określamy czas trwania terapii i metodę. Metody są dostosowywane do celów leczenia, tak aby przyniosły one jak największe rezultaty, po to by zakończyć leczenie w wyznaczonym terminie.

Jednym z warunków dobrego leczenia jest Twój aktywny udział i zaangażowanie podczas terapii. Jest to jeden z kluczy, który pomaga osiągnąć prawidłowy powrót do zdrowia i zapewnić jego trwały efekt. Twój specjalista omówi z Tobą plan leczenia, oczekuje się, że będziesz go przestrzegać. Ważne jest, aby poinformować specjalistę o ważnych informacjach, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg leczenia dokładnie i zgodnie z prawdą. Konsekwencje leczenia i wszelkie zagrożenia są zawsze z Tobą omawiane. Plan leczenia jest wspólnie opracowywany z Tobą i specjalistą prowadzącym. Kiedy zgodzisz się na plan leczenia to zostanie on dopiero wdrożony. Plan leczenia można dostosować po konsultacji. W każdej chwili możesz przerwać leczenie. GGZ może anulować umowę tylko wtedy, gdy istnieje szczególny powód. Gdy nie zgadzasz się z diagnozą postawioną przez GGZ voor elkaar to możesz poprosić o „drugą opinię” w celu niezależnej oceny diagnozy postawionej przez GGZ.

Regiebehandelaar

GGZ voor elkaar jest multidyscyplinarnym zespołem, w którym obowiązkowe jest sporządzenie planu leczenia wraz z lekarzem/terapeurą koordynującym (Regiebehandelaar). Spotkasz się z nim podczas fazy przyjmowania i diagnostyki. Regiebehandelaar jest specjalistą, który jest ostatecznie odpowiedzialny za leczenie zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w GGZ, jak również jest punktem kontaktowym podczas leczenia.

Kwalifikacje i jakość

Podstawą dobrego leczenia jest ciagle poszerzanie i aktualizowanie wiedzy zawodowej. Nasi specjalisci (psycholodzy, psychiatrzy i psychoterapeuci) wspólnie uczestniczą w interwizjach, superwizjach i konsultacjach pacjentów. W GGZ voor elkaar przestrzega sie zasad, praw i etyki zawodowej oraz reguł obowiązujących w GGZ na terenie Niderlandów. Praca odbywa się według ustalonych ścieżek opieki, opartych na programach leczenia. Uważamy, że monitorowanie postępów w leczeniu jest bardzo ważne. Dlatego regularnie sprawdzamy efekty Twojego leczenia za pomocą wywiadu i kwestionariusza (BSI). Wyniki tych kwestionariuszy są z Tobą omawiane. Możesz również samodzielnie poprosić o pomiary wyników.

Po zakończeniu leczenia, GGZ voor elkaar prosi o wypelnienie ankiety zadowolenia pacjentów. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii i dlatego prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej doświadczeń i satysfakcji pacjenta, którą otrzymasz po zakończeniu leczenia oraz o podzielenie się swoimi doświadczeniami na stronie www.zorgkaartnederland.nl

Prywatność

GGZ voor elkaar wykorzystuje dane pacjentów wyłącznie w celu, w jakim dane te zostały przeznaczone. Przychodnia nie udostępnia danych pacjentów osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w procesie leczenia, a pacjent wyraził na to zgodę. Jest to zawarte w umowie o leczenie i musi być podpisane podczas pierwszej wizyty. Nie przechowujemy danych pacjentów dłużej niż jest to konieczne. Używamy wszelkich możliwych środków, aby chronić dane pacjentów przed nieuprawnionym dostępem. GGZ voor elkaar informuje pacjentów o prawach pacjenta w zakresie jego danych osobowych.  GGZ voor elkaar informuje swoich pacjentów o celu przetwarzania danych osobowych oraz jeśli wykonywane są specjalne działania z ich udzialem.