PSYCHOLOGIczna i psychiatryczna Pomoc

 

Informacje

Jesteśmy praktyką zdrowia psychicznego, którą prowadzimy w Podstawowej Opiece Psychiatrycznej i Specjalistycznym -GGZ. Leczymy traumy, lęk, depresję, zaburzenia osobowości i dolegliwości somatoform.

Trajekt basis GGZ

1Skierowanie lekarza rodzinnego

"

2Pre-rozmowa wstepna screening (telefonicznie)

"

3Wskazanie na B-GGZ

"

4Rozmowa wstepna z psychologiem (na lokacji)

"

5Psychologiczne badanie (na lokacji)

"

6Konsultacja

"

7Rozpoczęcie leczenia (można również wykonać online)

Trajekt Specjalistyczny GGZ

1Skierowanie lekarza rodzinnego

"

2Pre-rozmowa wstepna screening (telefonicznie)

"

3Wskazanie na S-GGZ

"

4Rozmowa wstepna z psychologiem (na lokacji)

"

5Psychiatryczne badanie (na lokacji)

"

6Konsultacja

"

7Rozpoczęcie leczenia (można również wykonać online)

Rejestracja/Rozmowa-wstępna

Rejestracja i ewentualne leczenie jest możliwe tylko po przeslaniu skierowania od lekarza. Pracownik sekretariatu GGZ voor elkaar sprawdza poprawnośc podanych przez Ciebie danych: ubezpieczenia, numeru BSN oraz potwierdza Twoja tożsamośc na podstawie dokumentu tozsamosci (dowod osobisty, paszport lub prawo jazdy). Dlatego niezwykle ważne jest, aby na pierwsze spotkanie przynieść ze sobą dokument tozsamosci i okazać go personelowi sekretariatu. Leczenie w GGZ voor elkaar w zaleznosci od rodzaju ubezpieczenia jest w 100 lub mniej procentach refundowane z ogólnego podstawowego pakietu ubezpieczenia zdrowotnego. Koszty leczenia są zwracane, jeśli  spełniaja kryteria rozpoznania podlegającego zwrotowi kosztów. Zarówno lekarz rodzinny, jak i psycholog sprawdzają, czy symptomy, dolegliwości spelniaja kryteria wedlug DSM-5.  Podczas rejestracji i wstępnej rozmowy, specjaliści oceniaja i kwalifikują (lub nie)  do leczenia w podstawowym B-GGZ lub specjalistycznym S-GGZ. Leczenie nie jest możliwe gdy symptomy nie spelniaja kryteriów DSM-5 oraz gdy dotyczy sytuacji naglej, kryzysowej lub uzaleznien. Nasza placowka nie zajmuje się problemami z uzależnieniem oraz kryzysem.

Rozmowa-wstępna/leczenie

Każde leczenie w naszej placówce rozpoczyna się od rozmowy wstepnej i fazy diagnostycznej. Wspólnie z Tobą ustalamy, co dokładnie się dzieje. Na etapie rozmowy wstepnej i diagnozy, spotkania odbywają się z roznymi specjalistami (psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, diagnosta). Ma to na celu dokładne zorientowanie się w problematyce i dobranie odpowiedniej metody leczenia. Po zakończeniu fazy rozmowy wstepnej i diagnozy, zostanie z Tobą  dokładnie omówiony plan i warunki leczenia.                               

Proces leczenia musi być dla Ciebie zrozumiały. Dlatego przed leczeniem określamy czas trwania terapii i metodę. Metody sa  dostosowywane do celow leczenia tak aby przyniosły one jak największe rezultaty po to by zakończyć leczenie w wyznaczonym terminie.

Jednym z warunków dobrego leczenia jest Twój aktywny udział i zaangażowanie podczas terapii, jest to jeden z kluczy, który pomga osiągnąć prawidłowy powrót do zdrowia i zapewnić jego trwały efekt. Twój specjalista omowi z Toba plan leczenia, oczekuje się, że będziesz go przestrzegać. Wazne jest aby  poinformować specjaliste o ważnych informacjach, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg leczenia dokładnie i zgodnie z prawdą. Konsekwencje leczenia i wszelkie zagrożenia są zawsze z Tobą omawiane.   Plan leczenia jest wspólnie opracowywany z Tobą i specjalista prowadzącym. Kiedy zgodzisz się na plan leczenia to, zostanie on dopiero wdrożony. Plan leczenia można dostosować po konsultacji. W każdej chwili możesz przerwać leczenie. GGZ może anulować umowę tylko wtedy, gdy istnieje szczególny powód. Gdy, nie zgadzasz się z diagnozą postawioną przez GGZ voor elkaar to możesz poprosić o „drugą opinię” w celu niezależnej oceny diagnozy postawionej przez GGZ.

Regiebehandelaar

W GGZ voor Elkaar obowiązkowe jest sporządzenie planu leczenia wraz z regiebehandelaar, z którym spotkasz się podczas fazy przyjmowania i diagnostyki. Regiebehandelaar jest specjalistą, który jest ostatecznie odpowiedzialny za leczenie zgodnie z wytycznymi, obowiązującymi w GGZ, jak i również jest punktem kontaktowym podczas leczenia, chyba że uzgodniono to z Tobą inaczej. GGZ voor elkaar jest multidyscyplinarnym zespołem.

Kwalifikacje i jakość

Podstawą dobrego leczenia jest ciagle poszerzanie i aktualizowanie wiedzy zawodowej. Nasi specjalisci (psycholodzy, psychiatrzy i psychoterapeuci) wspólnie uczestniczą w interwizjach, superwizjach i konsultacjach pacjentów. W GGZ Voor Elkaar przestrzega sie zasad, praw i etyki zawodowej oraz regul obowiązujących w GGZ na terenie Holandii. Praca odbywa się według ustalonych ścieżek opieki, opartych na programach leczenia. Uważamy, że monitorowanie postępów w leczeniu jest bardzo ważne. Dlatego regularnie sprawdzamy  efekty Twojego leczenia za pomocą wywiadu i kwestionariusza (BSI). Wyniki tych kwestionariuszy są omawiane z Tobą. Możesz również samodzielnie poprosić o pomiary wyników. Po zakończeniu leczenia, GGZ voor elkaar prosi o wypelnienie ankiety zadowolenia pacjentów. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii i dlatego prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej doświadczeń i satysfakcji pacjenta, którą otrzymasz po zakończeniu leczenia oraz o podzielenie się swoimi doświadczeniami na stronie www.zorgkaartnederland.nl

Prywatność

GGZ voor elkaar wykorzystuje dane pacjentów wyłącznie w celu, w jakim dane te zostały przeznaczone. Przychodnia nie udostępnia danych pacjentów osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w procesie leczenia, a pacjent wyraził na to zgodę. Jest to zawarte w umowie o leczenie i musi być podpisane podczas pierwszej wizyty. Nie przechowujemy danych pacjentów dłużej niż jest to konieczne. Używamy wszelkich możliwych środków, aby chronić dane pacjentów przed nieuprawnionym dostępem. GGZ Voor Elkaar Informuje pacjentów o prawach pacjenta w zakresie jego danych osobowych.  GGZVE informuje swoich pacjentów o celu przetwarzania danych osobowych oraz jeśli wykonywane są specjalne działania z ich udzialem.